İHALE İLANI
GERCÜŞ İLÇESİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINDAN
                      
            Kömürcü Köyü Köy İçme Suyu Şebeke Değişimi, 200 Metre Su Sondajı Yapım İşi ve Babnir Köyü 300 Metre Su Sondaj Kuyusu Açılması İşi (Açık İhale Usulü) İle İhale Edilecektir.                                                                              
1 – İdarenin
 
 
 
a)  Adı
:
GERCÜŞ İLÇESİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ
b)  Adresi
:
GERCÜŞ HÜKÜMET KONAĞI 2. KAT GERCÜŞ/BATMAN
c)  Telefon numarası
:
0 488 341 2001
d)  Faks numarası
:
0 488 341 2842
e)  Elektronik posta adresi
:
khgb@gercus.gov.tr
2–İhale konusu yapım işinin
 
 
 
a)Niteliği, türü ve miktarı
:
NOT: Birim Fiyat Teklif Cetvelinde verilen iş kalemlerinin yapılması
 
b) Yapılacağı yer
:
 Kömürcü ve Babnir Köyleri
c) işe başlama tarihi
:
Sözleşmenin imzalandığının İdare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese tebliği tarihinden itibaren  – 7 -  ( yedi ) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
d)İşin Süresi
:
Yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren -30- (Otuz) takvim günüdür.
 
3-İhalenin
 
:
  
 
a)Yapılacağı Yer
:
Gercüş Kaymakamlığı Toplantı Salonu
b)Tarihi ve Saati
:
11.10.2018-  Perşembe günü saat 10:20
 
4 - İhaleye Katılabilmek İçin İsteklilerde Aranılan Şartlar, Belgeler ve Yeterlik Kriterleri
a ) Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.
b ) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat.
c ) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
1- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
2- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
ç ) Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak İş Deneyim Belgesinin Başka Bir Tüzel Kişiye Kullandırılmayacağına İlişkin Taahhütname.
d ) KHGB İhale Yönetmeliğinin 11ve 12. maddesinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütname
e ) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
f ) İhale dokümanının satın alındığına dair belge
g ) SGK borcu yoktur (son bir ay içinde alınmış olacak)
ğ ) Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
h ) Ticaret sicil gazetesi
ı ) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.
1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
i ) Vergi borcu yoktur belgesi (son 1 ay içinde alınmış olacak)
j ) Yer gördü tutanağı
k )
Şahıslar ve şirket yetkilileri için alınmış sabıka kayıt belgesi (son 1 ay içinde almış)
l ) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Şirketler hariç)
Mesleki ve Teknik yeterliliğe ilişkin istenen belgeler:
o ) İş Deneyim Belgesi
İsteklinin son beş yıl içinde, ilk teklif edeceği bedelin en az % 50 oranında gerçekleştirdiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu işle ilgili deneyimini gösteren tek sözleşmeye ilişkin İş Bitirme Belgesini sunması zorunludur. İş Bitirme Belgesi kamudan alınacaktır. İhaleye girecek olan mühendislerin, üniversitelerin, İnşaat mühendisi bölümlerinden mezun olduklarını belgeleyen diplomalarının noter onaylı suretlerini sunmaları halinde iş deneyim belgesi aranmaz.

Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler :
Bu ihalede benzer iş olarak İçme Suyu İşleri, Kanalizasyon İşleri ve Sondaj Yapım İşleri kabul edilecektir.  İhale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak Mühendislik Bölümü İnşaat Mühendisliğidir.
ö ) İsteklinin Organizasyon Yapısı :
 İsteklinin ihale konusu işi yerine getirebilmesi için aşağıda nitelik ve sayıları belirtilen teknik personeli iş yerinde bulundurmayı taahhüt edecektir. Aşağıda özellikleri belirtilen teknik personelin istekli tarafından imzalanmış listesi de sunulacaktır.
p ) Makine, Araç ve Teçhizat Listesi:
   1 Adet Ekskavatör
   1 Adet Kontrol Aracı
   1 Sondaj Makinesi
 
5 - İhale Birlik yönetmeliği gereğince Açık İhale usulü ile yapılacaktır.
6 - a) Açık ihale usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı ile hangi işe ait olduğu yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır, kaşesi veya mührü basılır. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya geçici teminat
 belgesi ve ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı veya ticaret unvanı ile tebligata esas olarak göstereceği açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.
 b) Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur. Bunları karşılamayan teklifler reddedilir ve hiç yapılmamış sayılır. Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddedilir ve hiç yapılmamış sayılır.
7 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
8 - İhale dokümanına GERCÜŞ İLÇESİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜN ’den ücretsiz olarak bakılabilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İhale dokümanı 500,00 TL karşılığı verilmektedir.
9 - - İstekliler tekliflerini, birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10 - Teklifler; 11.10.2018 tarih ve saat 10:20 ’e kadar Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürlüğünden verilebilecektir. Posta yoluyla gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
11 - İstekliler teklif edilen bedelin en az %3’ü tutarında kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.
12 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.
13 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
14 - Bu ihalede fiyat farkı verilmeyecektir.
15 - Birliğimiz 2886 ve 4734 Sayılı Kanunlara tabii olmayıp, 28.04.2007 tarih ve 26506 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelik hükümleri geçerlidir. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

 
 
İlan Olunur: 03.10.2018                                                                                                                          
Mevlüt ŞEKERCİ
Kaymakam
Birlik Başkanı
 

 Türkiye Cumhuriyeti Kozluk Kaymakamlığı
  Telefon: (0488) 411 20 01 / Santral Fax: 0488 411 20 90 
Copyright © 2018 Kozluk Kaymakamlığı Resmi Web Sitesi