İHALE İLANI
KOZLUK KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINDAN
 
Aşağıda belirtilen işler 28.04.2007 tarih ve 26506 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 18.Maddesine göre Açık İhale Usulü ile İhale edilecektir.
  
                Birliğin Adı                                                   : Kozluk Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı 
                İhalenin adı,niteliği,türü ve miktarı           : Kavakdibi Köyü İçme Suyu Tesisi Onarım işi.
                                                                                                                                                                                  
                İşin Yapılacağı Yer                                       : Kavakdibi Köyü
                İşe Başlama ve İşi Bitirme Tarihi               : Sözleşmenin yapıldığının tebliğ tarihinden itibaren  5.gün içinde  
                                                                                         yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır  
              İşin Süresi                                                       : 30 (OTUZ)  Takvim Günü.
                İhaleyi Katılabilme Şartları
ve İstenilen Belgeler                                       : İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgelerin
                                                                            asıllarını veya noter tasdikli suretlerini teklif  kapsamında
                                                                             sunmaları zorunludur.
1 - ) Tebligat İçin Adres Beyanı, İrtibat için telefon ve faks numarası
2 - ) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve / veya Sanayi Odası Belgesi
3 - ) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza beyannamesi veya İmza  Sirküleri
4 -) Gerçek olması halinde ,ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge
5- ) Tüzel kişi olması halinde , mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasında İlk İlan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 
6- ) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi.
7-) Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları teşvik eden belgeler ile Tüzel Kişiliğin Noter Tasdikli İmza Sirküleri
8- ) Söz Konusu işi yaptığına dair faaliyet belgesi veya İş Bitirme belgesi
9- ) 4734 Sayılı Kanunun 10 cu maddesinin a,b,c,d,e,g, ve i bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname
10- ) Teklif Mektubu
11- ) Geçici Teminat (Nakit yatırılacak geçici teminatların Kozluk Halk Bankası nezdinde kayıtlı TR360001200135300016100021 nolu hesaba yatırılması.)
12-) Teknik Personel Taahhütnamesi( İhaleyi alan firmanın 1 Adet İnşaat Mühendisinin mezuniyet belgelerinin sunulması ve iş başında bulunduracağına dair Noter Onay Teknik Personel Taahhütnamesinin olması gerekmektedir.)
13-) Yapı Araçları Taahhütnamesi (İhaleyi alan firmanın 1 Adet Ekskavatör veya Kazıcı Makinesinin Ruhsat bilgileri ile birlikte sunulması ve iş başında bulunduracağına dair Noter Onay Yapı Araçları Taahhütnamesinin olması gerekmektedir.)
                İhale Dokümanının görüleceği Yer           : Köylere Hizmet Götürme Birliği ( Hükümet konağı Kat 3 KOZLUK
              İhale Doküman Bedeli  :  200,00.-
                                                       
İhalenin yapılacağı yer ve Tarih-Saati       : Kozluk Kaymakamı Makam Odası  03.08.2018  günü saat 12.00
Teklifin en son verme tarihi ve saati          : 03.08.2018 – saat 12.00
                Kozluk Kaymakamlığı Köyler Hizmet Götürme Birliği 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp,  ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Ancak 4734 sayılı kanunun yasaklar hükmü Birliğimiz için geçerlidir. İhale ile ilgili detaylı bilgi Batman Valiliği Resmi İnternet Sitesi ( www.batman.gov.tr ) , Kozluk Kaymakamlığı Resmi Internet Sitesi ( www.kozluk.gov.tr ) adresinde görülebilir. Kozluk Kaymakamlığının 4112001 No'lu telefonundan bilgi alınabilir.
               İlanen Duyurulur . 26/07/2018
 
                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                            Osman BİLİCİ
                                                                                                                                                                                                                Kaymakam
                                                                                                                                                                                                              Birlik Başkanı
 

 Türkiye Cumhuriyeti Kozluk Kaymakamlığı
  Telefon: (0488) 411 20 01 / Santral Fax: 0488 411 20 90 
Copyright © 2018 Kozluk Kaymakamlığı Resmi Web Sitesi